คำค้น


เดิมเป็น ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน ภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ ซึ่งได้ริเริ่มให้มีการจัดทำโครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยของประเทศไทย ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาจัดหมวดหมู่ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถสืบค้นได้ง่าย รวมทั้งดำเนินการให้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและนักวิจัยในแง่มุมต่างๆ รวมถึงเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ โดยการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการวิจัยจำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบในการวางแผนและการตัดสินใจ การพัฒนาฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการ บูรณาการข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการตัดสินใจดังกล่าวในระยะยาว หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในระดับประเทศ จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยระหว่างหน่วยงานเหล่านั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่หน่วยประสานงานกลางดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงผลงานวิจัยโดยได้จัดตั้งคณะกรรมการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดเก็บผลงานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของประเทศ อันเป็นกลไกเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยร่วมกันได้ซึ่งตรงตามแนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และตอบสนองต่อข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2552 ของวุฒิสภา ในเรื่องการสร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสอดคล้องต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการปฏิรูประบบวิจัยของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต่อมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำแนววิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเรียกว่า ทีเอชอีกิฟ ใน พ.ศ. 2549 และมีการนำร่องใช้แนวทางวิธีการดังกล่าวในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ.2550 ต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมโครงการจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานข้อมูลด้านการวิจัยตามแนวทางทีเอชอีกิฟ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลวิจัยมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและได้ร่วมกับ 23 หน่วยงาน ใช้แนวทางทีเอชอีกิฟเพื่อจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลขึ้น พร้อมทั้งได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและจัดทำระบบต้นแบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยโดยใช้ชื่อเรียกว่า“ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน” และปัจจุบันได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการทุนวิจัย สนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยใน 3 ระบบ คือ
1. ระบบสืบค้นข้อมูล “คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR”
2. ระบบลงทะเบียนนักวิจัย “คลังข้อมูลนักวิจัย”
3. ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญจากคลังข้อมูลนักวิจัย
เข้าถึงได้จาก http://www.tnrr.in.th