เชื่อมโยงข้อมูลวิจัย      
ระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยข้ามหน่วยงานด้วยรายการ “ชื่อเรื่อง” ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน